Wat betekent dit onderzoek van de Europese commisie voor de Arco-garantie?

TERUG NAAR OVERZICHT

Wat betekent dit onderzoek van de Europese commisie voor de Arco-garantie?


“De Europese Commissie heeft besloten om de uitbreiding van de depositogarantieregeling nader te onderzoeken en met name na te gaan of de indirecte effecten van die regeling verenigbaar zijn met de regels inzake staatssteun.


In het kader van dit grondiger onderzoek zal Arco alle nuttige opmerkingen aan de Commissie overmaken, opdat zij de werking van het garantiestelsel voor erkende coöperaties in de financiële sector in het algemeen en Groep Arco in het bijzonder, zou kunnen beoordelen.


Groep Arco benadrukt dat de garantie uitsluitend aan particuliere vennoten en niet aan Arco zelf ten goede komt  en de garantie geenszins marktverstorend werkt.”

Is de Arco-waarborg geschorst door de Europese commissie?


Nee, de waarborg is niet geschorst door de Europese Commissie , alleen mag er bij wijze van algemene regel geen concrete uitvoering aan worden gegeven alvorens de Europese Commissie zich heeft uitgesproken.

Gelet op de insinuaties over zogenaamde verkeerde berichtgeving, die in de media werden verspreid door zelfverklaarde "aktiegroepen", preciseren de vereffenaars dat het niet  de door de Belgische regering besliste waarborgregeling voor de cooperanten op zich is die  het voorwerp  heeft uitgemaakt van een schorsende maatregel in afwachting van  het onderzoek van de Europese commissie  dat er op gericht is de verenigbaarheid van de waarborgregeling  met  de regelgeving van de EU te toetsen.  Zoals in de eerdere berichten aangestipt is het wel zo, dat er bij wijze van  algemene regel, geen concrete uitvoering mag geven worden  aan de  tussenkomsten tot dewelke  door een lidstaat in principe werd beslist -en die verworven blijven tot de commissie  desgevallend tot de onwettigheid ervan zou besluiten- , vooraleer zij er zich zal  hebben over uitgesproken , hetgeen , zoals herhaaldelijk gezegd, in dit geval niet  aan de orde is vermits een eventuele uitbetaling sowieso slechts zou kunnen plaatsvinden nadat de vereffeningsverrichtingen zullen zijn beëindigd en de rekeningen door de rechtbank van koophandel  gehomologeerd.


Zodra we meer nieuws hebben over de uitkomst van het onderzoek, zullen wij onze vennoten hieromtrent informeren op onze website www.groeparco.be. Wij raden u aan deze regelmatig te consulteren.“

TERUG NAAR OVERZICHT