PRIVACYVERKLARING

TERUG NAAR OVERZICHT


PRIVACYVERKLARING

We vinden Uw privacy belangrijk en willen U in deze privacy policy dan ook graag informeren hoe we Uw gegevens verzamelen, bijhouden en verwerken. Verwerking van de persoonsgegevens is in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving binnen de Europese Unie (GDPR of General Data Protection Regulation). De gegevens die we van u verzamelen, worden vertrouwelijk verzameld en verwerkt binnen Groep Arco in vereffening.

Specifiek wordt onder Groep Arco in vereffening begrepen:


Arcopar CVBA

Britsierslaan 5

1030 Schaarbeek

0442.733.140

 

Arcofin CVBA

Britsierslaan 5

1030 Schaarbeek

0403.228.109

Arcoplus CVBA

Britsierslaan 5

1030 Schaarbeek

0423.939.587

Om haar wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen maakt Groep Arco in vereffening bij de uitvoering van de vereffening gebruik van persoonsgegevens. Het toepassingsgebied van deze privacyverklaring betreft alle persoonsgegevens die Groep Arco in vereffening ontvangt voor dit doeleinde, via eender welke drager, tenzij nader gespecifieerd.


Door gebruik te maken van de website en onze diensten gaan wij ervan uit dat iedere Gebruiker kennis heeft genomen van de Privacyverklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals hier beschreven, aanvaardt.


Ons Privacy-beleid is vatbaar voor mogelijke toekomstige wijzigingen aan de hand van de actuele wetgeving. Deze aanpassingen zullen telkens duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacyverklaring. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.


WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

De volgende persoonsgegevens worden verzameld: voornaam, naam, geboortedatum, adres en geslacht.


WAAROM WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Groep Arco in vereffening verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar wettelijke verplichting om het aandeelhoudersregister bij te houden en te actualiseren.


Enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Uw gegevens zullen niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk voor de verwerking ervan en zodoende de kwaliteiten en dienstverlening van Groep Arco in vereffening te kunnen nastreven.


WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Groep Arco in vereffening, die de verantwoordelijke is voor de verwerking.

In principe worden deze gegevens intern verzameld en verwerkt volgens de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy. Bepaalde van deze derden werken in opdracht van Groep Arco in vereffening of staan haar bij in het uitvoeren van haar taken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de software, voor geschillenbeheer, enz. 

 

Groep Arco in vereffening gaat met deze derden die gegevens verwerken ten behoeve van Groep Arco in vereffening steeds een verwerkersovereenkomst aan om de privacy van haar Gebruikers te garanderen. De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring.

Om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren, kan Groep Arco in vereffening persoonsgegevens doorgeven aan volgende categorieën van ontvangers:

  • Juridische dienstverleners;
  • Technische dienstverleners;


Groep Arco in vereffening zal persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij de Betrokkene  hiervoor toestemming geeft, Groep Arco in vereffening hierin een gerechtvaardigd belang kan aantonen of Groep Arco in vereffening wettelijk verplicht is om dit te doen. In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de Gebruiker.


RECHTEN

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Groep Arco in vereffening van u verwerkt. U kan op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen, alsook vragen dat Uw persoonsgegevens beperkt worden verwerkt.


U heeft mogelijk het recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens. Groep Arco in vereffening zal per situatie bekijken of het wissen van gegevens mogelijk is gelet op haar wettelijke verplichtingen. U heeft mogelijk het recht om de door Groep Arco in vereffening verwerkte gegevens te laten overdragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om deze gegevens zelf te ontvangen.


Indien de verwerking is gebaseerd op voorafgaande toestemming, heeft U steeds het recht om deze terug in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurd is op basis van de toestemming voor de intrekking.


Als u uw rechten als betrokkene wilt laten gelden, dien uw verzoek dan als e-mail in bij Groep Arco in vereffening via vennoten@groeparco.be of in schriftelijke vorm bij Groep Arco in vereffening, Brussels National Airport, Gebouw 45, Ringlaan, 1831, Diegem. Zorg er daarbij alstublieft voor dat een eenduidige identificering van uw persoon voor ons mogelijk is aan de hand van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.


U hebt eveneens het recht om klacht in te dienen bij de Privacy commissie als U vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze verzameld en verwerkt worden
> https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Groep Arco in vereffening alle nodige maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.


CONTACT

Voor informatie en suggesties over het thema gegevensbescherming staan graag ter beschikking op het volgende e-mailadres: vennoten@groeparco.be.


TERUG NAAR OVERZICHT