Jaarlijkse Algemene Vergadering Arcopar cvba, stand van zaken van de vereffening van Groep Arco

29 juni 2017

TERUG NAAR OVERZICHT

Tijdens de Algemene Vergadering van Arcopar cvba heeft het College van Vereffenaars onder leiding van Ludo Foqué  toelichting gegeven bij de jaarrekening en het verslag van de vereffenaars. In totaal woonden een 100–tal vennoten de jaarlijkse Algemene Vergadering bij.

 

Ter herinnering, de taken en verrichtingen van vereffenaars zijn wettelijk zeer strikt geregeld', zegt hoofdvereffenaar Ludo Foqué. 'Het College van Vereffenaars voert deze taken en verrichtingen nauwgezet uit. Van de vereffenaars wordt verwacht dat zij jaarlijks verslag uitbrengen van hun vorderingen, wat we vandaag hebben gedaan op de jaarlijkse Algemene Vergadering.'

 

Op de vergadering hebben de vereffenaars de vragen van coöperanten beantwoord. Tijdens hun toelichting stonden ze ook stil bij de realisaties van de belangrijkste activa.  'De opdracht van de vereffenaars is om de lopende zaken van de vennootschap in vereffening waar te nemen en restwaarde van de vennootschap te maximaliseren door activa zo gunstig mogelijk te verkopen', zegt hoofdvereffenaar Ludo Foqué.

 

 

Enkele elementen uitgelicht.

 

  • Het netto-resultaat van het voorbije boekjaar is positief voor 4,1 Mio Eur. Ondanks de verdere verkoop van de activa dekken de opbrengsten ruim de exploitatiekosten en de financiële kosten.

 

  • De vereffening heeft sinds de start ca. 558 miljoen euro aan activa te gelde gemaakt en daarbij een toegevoegde waarde gerealiseerd van 156 Mio Eur.   Dit bedrag vertegenwoordigt meerwaarden voor een totaal van 93,7 Mio Eur en intresten en dividenden voor 62,3 Mio Eur.

 

  • De geldbeleggingen en liquide middelen bedragen momenteel ca. 236 Mio Eur, maar kunnen niet worden aangewend gelet op de juridische geschillen (Europese boete en Deminor).

 

  • Alle belangrijke activa zijn inmiddels verkocht, of over de verkoop is ondertussen een overeenkomst bereikt. Na uitvoering van deze overeenkomst blijven nog enkele kleine participaties in portefeuille welke in de loop van 2017 zullen worden verkocht.

 

  • Wat de boete van Europa betreft – die door de vereffenaars wordt betwist – en de juridische geschillen rond de garantieregels, geeft de website van ARCO de vereiste uitleg.

 

  • Gezien alle activa nagenoeg zijn verkocht, zal het einde van de vereffening verder afhangen van de hangende juridische dossiers.

 

 

Het College van vereffenaars

TERUG NAAR OVERZICHT