Persbericht Algemene Vergadering
ARCOPAR 30 juni 2016

TERUG NAAR OVERZICHT

PERSBERICHT.

Jaarlijkse Algemene Vergadering Arcopar cvba, stand van zaken van de vereffening van Groep Arco

30 juni 2016

Tijdens de Algemene Vergadering van Arcopar cvba heeft het College van Vereffenaars onder leiding van Ludo Foqué toelichting gegeven bij de jaarrekening en het verslag van de vereffenaars. In totaal woonden een 150–tal vennoten de jaarlijkse Algemene Vergadering bij.


Ter herinnering, de taken en verrichtingen van vereffenaars zijn wettelijk zeer strikt geregeld', zegt hoofdvereffenaar Ludo Foqué. 'Het College van Vereffenaars voert deze taken en verrichtingen nauwgezet uit. Van de vereffenaars wordt verwacht dat zij jaarlijks verslag uitbrengen van hun vorderingen, wat we vandaag hebben gedaan op de jaarlijkse Algemene Vergadering.'


Op de vergadering hebben de vereffenaars de vragen van coöperanten beantwoord. Tijdens hun toelichting stonden ze ook stil bij de belangrijkste nog te realiseren activa. 'De opdracht van de vereffenaars is om de lopende zaken van de vennootschap in vereffening waar te nemen en restwaarde van de vennootschap te maximaliseren door activa zo gunstig mogelijk te verkopen', zegt hoofdvereffenaar Ludo Foqué.

Enkele elementen uitgelicht.


  • Het netto-resultaat van het voorbije boekjaar is positief voor 8,9 Mio Eur. Ondanks de verdere verkoop van de activa dekken de opbrengsten ruim de exploitatiekosten en de financiële kosten. De wijziging in het bedrag van de Europese boete – die betwist wordt door de vereffening – en de daling van de waardeverminderingen en de voorzieningen zijn een belangrijk bestanddeel van het resultaat.


  • De vereffening heeft sinds de start 507,1 miljoen euro aan activa te gelde gemaakt en daarbij een toegevoegde waarde gerealiseerd van 117,8 Mio Eur. Dit bedrag vertegenwoordigt meerwaarden voor een totaal van 83,1 Mio Eur en intresten en dividenden voor 34,8 Mio Eur.


  • De geldbeleggingen en liquide middelen bedragen momenteel meer dan 225 Mio Eur, maar kunnen niet worden aangewend gelet op twee geschillen (Europese boete en Deminor).


  • Ook voor de resterende te realiseren activa trachten de vereffenaars de realisatiewaarde te maximaliseren (en niet halsoverkop te verkopen).   Het gaat over een beperkt aantal dossiers waarvoor de onderhandelingen lopende zijn.   Het gaat hoofdzakelijk over de achtergestelde obligatielening Artesia en de vordering gewaarborgd door de aandelen VDK.


  • Wat de boete van Europa – die door de vereffenaars wordt betwist – betreft en het geschil met Europa mbt. de garantie, geeft de website van ARCO de vereiste uitleg.


  • Het einde van de vereffening zal naar alle waarschijnlijkheid eerder afhangen van de hangende juridische dossiers dan van de nog te realiseren activa.’


TERUG NAAR OVERZICHT