Algemene vergadering Arcopar CV op vrijdag 4 december om 15u

TERUG NAAR OVERZICHT

ARCOPAR CV in vereffening

Urbain Britsierslaan 5

1030 SCHAARBEEK

RPR Brussel 0442.733.140

 

 

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie, met de maatregelen en aanbevelingen van de overheden, en met de bepalingen van het Koninklijk besluit (nr. 4) van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, hebben de vereffenaars van Arcopar CV in vereffening beslist de Algemene vergadering welke statutair op donderdag 25 juni 2020 om 15.00 uur moest plaats vinden te verdagen naar vrijdag 4 december 2020 om 15.00 uur welke zal doorgaan in Bluepoint, Conference & Business Centre, Bd. A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel.

 

De agenda van deze algemene vergadering is al volgt samengesteld:

 

Agenda

 

  1. Kennisname van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 maart 2020.
  2. Verslag van het college van vereffenaars over de vereffeningsactiviteiten met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
  3. Verslag van de commissaris met betrekking tot de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 maart 2020.   


Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering dienen de vennoten hun voornemen om de Algemene Vergadering bij te wonen per ondertekende brief of per ondertekende fax te melden aan de vennootschap. Om geldig te zijn moet deze melding op de zetel van de vennootschap (Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek, fax. 02/246.50.01) toekomen in voormelde vorm, ten laatste op 1 december 2020, met vermelding van het adres van de betreffende vennoot en zijn/haar aandeelhoudersnummer.


De vennoten mogen zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen, zij het enkel door een andere vennoot. Elke vennoot mag slechts één andere vennoot vertegenwoordigen.Onthaal van de vennoten en ondertekening van de aanwezigheidslijst: van 13 uur 30 tot  14 uur 45. Benodigde documenten: identiteitskaart. Start van de vergadering: 15 uur 00. 


College van vereffenaars

TERUG NAAR OVERZICHT